Konspekty zajęć

Konspekty zajęć

interdyscyplinarne scenariusze

na innowacyjne lekcje

Historia – Godło Polski

1. Temat zajęć:

Symbole narodowe – godło Polski

2. Adresat zajęć: grupa/klasa/wiek

Klasa IV

3. Obszar podstawy programowej:

Najważniejsze elementy polskiego dziedzictwa kulturowego

4. Cele główne:

Uczeń:

 • zna symbole narodowe – barwy, godło,
 • przy pomocy konwersji zdjęcia na model 3D, potrafi zaprojektować na komputerze, w programie do projektowania 3D, model godła Polski, który spełnią rolę pomocy dydaktycznej.

5. Cele operacyjne:

 • zna historię powstania oraz pochodzenia godła Polski,
 • wie z jakich elementów składa się godło:  biały (jednogłowy) orzeł
  w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo,
 • wie w jakich miejscach występuje godło Polski: awersy polskich monet, dowód osobisty obywatela Polski oraz inne dokumenty, budynki administracji publicznej: placówki oświatowe, szkoły, urzędy, sądy, koszulki sportowców reprezentujących Polskę.

6. Rozwijane kompetencje kluczowe:

Uczeń potrafi:

 • przedstawić elementy z jakich składa się godło Polski,
 • wskazać miejsca gdzie godło Polski jest stosowane,
 • zaprojektować model 3D,
 • używać wyobraźni przestrzennej podczas nauki projektowania 3D,
 • wykorzystać własną kreatywności do wykonania indywidualnego projektu

7. Metody nauczania:

Wykorzystanie nowych technologii jakimi są projektowanie i drukowanie 3D do zaprojektowania modelu 3D godła Polskiego. Użycie płaskiego zdjęcia do wytworzenia trójwymiarowego obiektu. Nauka poprzez doświadczenie oraz nauka poprzez kontakt z fizycznym modelem 3D.

8. Formy nauczania:

Prace indywidualne nad konwersją zdjęcia na model 3D godła Polski, porównanie zdjęcia do rzeczywistego obiektu w formie wydruku 3D. Możliwość wykonania pomocy naukowej umożliwiającej zilustrowanie dla osób niewidomych godła polskiego poprzez dotyk gotowego wydruku 3D.

9. Środki dydaktyczne:

Prezentacja multimedialna, instrukcje w formie papierowych kart pracy, program do projektowania 3D, drukarka 3D, wydruk 3D.

10. Przebieg zajęć:

 1. Zajęcia rozpoczynamy od przedstawienia prezentacji multimedialnej dotyczącej tematyki zajęć. Omawiamy zawarte w prezentacji zagadnienia oraz zadajemy pytania uczniom.
 2. Omawiamy proces wykonania w technologii 3D modelu godła Polski.
 3. Wyjaśniamy w jaki sposób konwertujemy zdjęcie godła na model 3D.
 4. Uruchamiamy aplikację Tinkercad. Na pierwszych zajęciach każdy uczestnik wchodzi na stronę internetową „Tinkercad.com” i przy pomocy prowadzącego loguje się na podane konto. Instrukcja do stworzenia klasy zajęciowej i zalogowania się do programu TinkerCad stanowi załącznik nr 1
 5. Przedstawiamy podstawowe funkcje programu:
  • umieszczenie obiektu na płaszczyźnie roboczej,
  • nawigacja kamerą, poruszanie się po interfejsie,
  • modyfikacja kształtów i wymiarów obiektów,
  • dodawanie różnych kształtów (liczby, litery, figury),
  • łączenie i wycinanie obiektów, zmiana kolorów.
 6. Praca nad wykonaniem projektu indywidualnego – modelu Godła Rzeczypospolitej Polski. Wykorzystanie poznanych funkcji programu TinkerCad, wykorzystanie papierowej instrukcji do zajęć – załącznik nr 2.
 7. Zapisanie prac uczestników.
 8. Wygenerowanie gcode na drukarkę 3D.
 9. Wydruk modeli na drukarce 3D.


Pobierz konspekt (PDF)


pobierz konspekt (DOC)

Geografia – Układ Słoneczny 3D

1. Temat zajęć:

Ziemia w Układzie Słonecznym

2. Adresat zajęć: grupa/klasa/wiek

Klasa V

3. Obszar podstawy programowej:

Ziemia w Układzie Słonecznym

4. Cele główne:

Uczeń:

 • zna budowę Układu Słonecznego,
 • wie, jakie miejsce zajmuje Ziemia w Układzie Słonecznym,
 • potrafi zaprojektować na komputerze, w programie do projektowania 3D, model Układu Słonecznego, który spełnią rolę pomocy dydaktycznej.

5. Cele operacyjne:

 • zna nazwy planet i rozumie różnice pomiędzy planetami
 • zna teorię geocentryczną Ptolemeusza i teorię heliocentryczną Kopernika
 • zna pojęcie skali i umie je wykorzystać do projektu Układu Słonecznego

6. Rozwijane kompetencje kluczowe:

Uczeń potrafi:

 • przedstawić budowę Układu Słonecznego,
 • zilustrować kształt i rozmiary Ziemi,
 • zilustrować rozmiar Ziemi względem innych planet Układu Słonecznego
 • zaprojektować przedmiot 3D
 • używać wyobraźni przestrzennej podczas nauki projektowania 3D
 • wykorzystać własną kreatywności do wykonania indywidualnego projektu

7. Metody nauczania:

Wykorzystanie nowych technologii jakimi są projektowanie i drukowanie 3D do zrobienia modelu 3D Układu Słonecznego. Nauka poprzez doświadczenie oraz nauka poprzez kontakt z fizycznym modelem 3D.

8. Formy nauczania:

Prace indywidualne nad modelami Układu Słonecznego 3D, burza mózgów, obserwacja fizycznych modeli 3D.

9. Środki dydaktyczne:

Prezentacja multimedialna, instrukcje w formie papierowych kart pracy, program do projektowania 3D, drukarka 3D

10. Przebieg zajęć:

 1. Zajęcia rozpoczynamy od przedstawienia prezentacji multimedialnej dotyczącej tematyki zajęć. Omawiamy zawarte w prezentacji zagadnienia oraz zadajemy pytania uczniom.
 2. Omawiamy proces wykonania w technologii 3D modelu Układu Słonecznego
 3. Wyjaśniamy jakiej skali używamy do modelu, prezentujemy poszczególnych planet – rzeczywiste oraz w odpowiedniej skali do wykonania modelu.
 4. Uruchamiamy aplikację Tinkercad. Na pierwszych zajęciach każdy uczestnik wchodzi na stronę internetową „Tinkercad.com” i przy pomocy prowadzącego loguje się na podane konto.
 5. Przedstawiamy podstawowe funkcje programu:
  – umieszczenie obiektu na płaszczyźnie roboczej,
  – nawigacja kamerą, poruszanie się po interfejsie,
  – modyfikacja kształtów i wymiarów obiektów,
  – dodawanie różnych kształtów (liczby, litery, figury),
  – łączenie i wycinanie obiektów, zmiana kolorów.
 6. Praca na wykonaniem projektu indywidualnego – modelu Układu Słonecznego.
 7. Zapisanie prac uczestników.
 8. Wygenerowanie gcode na drukarkę 3D.
 9. Wydruk modeli na drukarce 3D.


Pobierz konspekt (PDF)


pobierz konspekt (DOC)

Biologia – Układ ruchu, szkielet

1. Temat zajęć:

Organizm człowieka – Układ ruchu

2. Adresat zajęć: grupa/klasa/wiek

Klasa VII

3. Obszar podstawy programowej:

Organizm człowieka

4. Cele główne:

Uczeń:

 • rozpoznaje (na schemacie, rysunku, modelu, według opisu itd.) elementy szkieletu osiowego, obręczy i kończyn;
 • przedstawia funkcje kości; określa cechy budowy fizycznej i chemicznej kości;
 • przedstawia rolę i współdziałanie mięśni, ścięgien, kości i stawów w wykonywaniu ruchów;
 • uzasadnia konieczność aktywności fizycznej dla prawidłowej budowy i funkcjonowania układu ruchu;
 • podaje przykłady schorzeń układu ruchu (skrzywienia kręgosłupa, płaskostopie, krzywica, osteoporoza) oraz zasady ich profilaktyki.
 • potrafi zaprojektować na komputerze, w programie do projektowania 3D, model szkieletu człowieka, który spełnią rolę pomocy dydaktycznej.

5. Cele operacyjne:

 • zna elementy szkieletu osiowego, obręczy oraz kończyn człowieka,
 • wie jakie funkcje spełniają: obręcz kończyny górnej, obręcz kończyny dolnej oraz z jakich elementów kostnych się składają,
 • zna funkcję kości oraz całego układu szkieletowego w ludzkim organizmie,

6. Rozwijane kompetencje kluczowe:

Uczeń potrafi:

 • przedstawić elementy z jakich składa się szkielet człowieka i potrafi podzielić go na zespoły: szkielet osiowy, obręcze, kończyny,
 • wymienić elementy wchodzące w skład każdego zespołu,
 • przy użyciu modeli 3D kości człowieka, samodzielnie złożyć szkielet w programie do projektowania 3D oraz z gotowych wydruków 3D,
 • używać wyobraźni przestrzennej podczas nauki projektowania 3D

7. Metody nauczania:

Wykorzystanie nowych technologii jakimi są projektowanie i drukowanie 3D do zapoznania się z modelami 3D kości człowieka, a następnie przy ich pomocy złożenie szkieletu. Nauka poprzez doświadczenie oraz nauka poprzez kontakt z fizycznym modelem 3D w postaci wydruku 3D.

8. Formy nauczania:

Prace indywidualne nad modelami kości człowieka, budowa szkieletu w programie komputerowym, obserwacja i budowa fizycznych modeli 3D. Możliwość wykonania pomocy naukowej umożliwiającej zilustrowanie dla osób niewidomych kształtu kości wchodzących w skład układu szkieletowego człowieka, wykorzystując do tego druku 3D.

9. Środki dydaktyczne:

Prezentacja multimedialna, instrukcje w formie papierowych kart pracy, program do projektowania 3D, drukarka 3D, wydruk 3D.

10. Przebieg zajęć:

 1. Zajęcia rozpoczynamy od przedstawienia prezentacji multimedialnej dotyczącej tematyki zajęć. Omawiamy zawarte w prezentacji zagadnienia oraz zadajemy pytania uczniom.
 2. Omawiamy proces importowania modeli 3D kości człowieka do programu komputerowego, a następnie złożenia modelu 3D szkieletu.
 3. Wyjaśniamy w jaki sposób przygotować do druku 3D modele kości.
 4. Uruchamiamy aplikację Tinkercad. Na pierwszych zajęciach każdy uczestnik wchodzi na stronę internetową „Tinkercad.com” i przy pomocy prowadzącego loguje się na podane konto.
 5. Przedstawiamy podstawowe funkcje programu:
  • umieszczenie obiektu na płaszczyźnie roboczej,
  • nawigacja kamerą, poruszanie się po interfejsie,
  • modyfikacja położenia obiektu na płaszczyźnie,
  • obrót modelu 3D względem układu współrzędnych programu,
  • łączenie obiektów, zmiana kolorów.
 6. Praca nad wykonaniem projektu –złożenia modelu 3D układu szkieletowego człowieka i przygotowanie modelu 3D do wydruku na drukarce 3D.
 7. Zapisanie prac uczestników.
 8. Wygenerowanie gcode na drukarkę 3D.
 9. Wydruk modeli na drukarce 3D.


Pobierz konspekt (PDF)


pobierz konspekt (DOC)

Aż 60 konspektów
zajęć do dyspozycji

Tworząc ofertę dla szkół z druku 3D postanowliśmy skupić się nie tylko na wysokiej jakości sprzęcie.

W naszych pakietach znajdują się gotowe scenariusze ciekawych lekcji dla szkół podstawowych.

Konspekty są interdyscyplinarne i gotowe do wdrożenia od razu – zgodne ze standardami MEiN.

Mamy również szkolenie dla nauczycieli, które kompleksowo przygotuje ich do pracy z projektowaniem i drukiem 3D.